WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

O Funduszu

WFOŚiGW w Łodzi funkcjonuje od 1993 r. jako samodzielna instytucja posiadająca osobowość prawną. Od 2010 roku Fundusz jest samorządową osobą prawną, która działa na podstawie Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

Misja WFOŚiGW w Łodzi brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska województwa łódzkiego.

Fundusz przeznacza posiadane środki na udzielanie:

  • pożyczek,
  • pożyczek pomostowych,
  • bezzwrotnych dotacji,
  • przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym,
  • dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych,
  • częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.
Ze względu na wieloletnie doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska, Funduszowi zostały przydzielone zadania związane z obsługą środków unijnych na terenie województwa łódzkiego, w związku z tym WFOŚiGW w Łodzi pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Działalność Funduszu koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz monitoringu, zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

 Do pobrania: